Kafe Sørvishuset Sørstrand vipps kontonummer

Vi ønsker velkommen til  Sørvishuset på Sørstrand. Vi har kafe der du kan få kjøpe kaffe, te, brus, jus, vaffel, pølse i brød, is og sjokolade.

KONTONUMMER 3705.15.87600
VIPPS: 110793

Åpningstider Unntak:
22.juni ​- kafeen er stengt. 
23.juni ST.HANS - åpent fra kl.17

Opningstider i kaféen frå 3.juni til 28.juli : Sommer 2024
mandag, onsdag, torsdag, fredag 1100-1500,
tirsdager 1200- 1400.
Lørdag og søndag 1200 - 1500. 

Det blir sett ut skilt med «Open Kafé» når kafeen er open
Kl. 0800 - 2400 / Toalett / Eiga dør
Kafeen drivast av ein stor dugnadsgjeng:
Vil du bidra med kafedugnad, er du hjarteleg velkommen!
Elles kan lag og organisasjonar låne huset mot ei lita godtgjersle (slitasje, bruk av utsyr etc) Her kan ein ha klubbkveldar og andre arrangement. Dersom det er organisasjonar som vil hjelpe oss med kafedrifta, er de hjarteleg velkomne til det.
Huset blir ikkje leigd ut til private arrangement.
Dersom du ønskjer å låne huset, ta kontakt med:
Kari Slettvåg, 41530787,  

Foremål

Som medlem har du stemmerett på årsmøtet og kan såleis påvirke utviklinga av parken.

  • Foreininga har som føremål, i samarbeid med Kinn kommune, å utvikle og realisere Sørstrand Folkepark som rekreasjonsstad for fastbuande og tilreisande i Florø.
  • Foreininga skal legge til rette for idretts- og fritidsaktivitetar for born, ungdom og funksjonshemma og vil samarbeide med skoler, barnehagar og andre foreiningar som ønskjer å bruke parken.
  • Foreininga skal i sitt arbeid med å utvikle folkeparken ta vare på naturen, miljøet og de kulturminne som finns og den vil vere høyrings- og samarbeidsorgan ovanfor kommunen og andre instansar i saker som vedkjem området.
  • Foreininga sitt arbeid vil i stor grad vere basert på friviljug innsats frå medlemmar og andre og den vil finansiere sitt arbeid primært via offentlege og private støtteordningar samt gåver.
  • Foreininga er upolitisk, sjølveigande og frittståande og skal drivast på ideelt grunnlag. Medlemskap er ope for alle som ønskjer det.
Om Prosjektet

Prosjektet Sørstrand Folkepark famnar gnr 28, bnr 637 og 712, eit område på 175 daa. Det ligg i namnet at ein gjennom dette prosjektet ønskjer å realisere de visjonar og planer som er skildra i områdevurderinga av Sørstrand friluftsområde. Det visast her til bakgrunnsnotatet, rullering av kommunedelplan Florelandet Brandsøy. Prosjektet fekk sin oppstart i 2009 av eldsjeler som ønskte å realisere badestranda. Stranda slik ho er i dag er kommen i stand takka vere stor dugnadsinnsats, pengegåve frå privatpersonar, sponsorar og Kommune. Stranda er på kort tid blitt ein attraksjon både for fastbuande og tilreisanderken.

Gåve til aktiviteter på Sørstrand
Medlemskap
Eit års medlemskap
For ein person kr.200
For familie kr.300

# vipps 110793

Drone Film

Vi har vært så heldige at en lokal dronefører har gitt oss sine opptak. 
Her er en smakebit av det han har tatt filmopptak av. 
Husk å sette videooppløsning til 1080.

Medlems Gruppe Facebook

Gå til gruppen på facebook

Den flotte gapahuken

Sørstrand / Gapahuk

Ein trufas​t og uvurderlig sliter......

Dugnadsgjengene

Tusen takk for god innsats!

Bilder:Venner av Sørstrand Folkepark

Kontakt

Har du spørsmål eller forslag?

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.